หลักสูตรอบรมระยะสั้นและวุฒิบัตร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมระยะสั้น


การประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม

 หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (16 สัปดาห์)สาขามะเร็ง


สาขาจิตเวช


สาขาโรคหลอดเลือดสมอง
สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด


สาขาโรคติดเชื้อเอชไอวีและวัณโรค


สาขาโรคไต

สาขาอายุรศาสตร์
ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์


สาขาอายุรศาสตร์
ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ


สาขาโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ

สาขาการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมชั้นสูง สาขาเภสัชบำบัด (1 ปี)


สาขาเภสัชบำบัด 

หลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  สาขาเภสัชบำบัด (4 ปี)


สาขาเภสัชบำบัด