หลักสูตรอบรมระยะสั้น

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนออนไลน์สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


 

   

 

 

เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

วุฒิการศึกษาเพิ่มเติมสายงานเภสัชกรรม
หลักสูตรระยะสั้นที่ได้รับการรับรอง
ประกาศสภาเภสัชกรรมโครงสร้างหลักสูตรระยะสั้น