ฐานข้อมูลยาและสมุนไพร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ฐานข้อมูลยาและสมุนไพร

คณะเภสัชศาสตร์ ได้ให้บริการด้านแหล่งข้อมูลออนไลน์ ผ่านฐานข้อมูลด้านบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 5 ฐานข้อมูล เพื่อให้บริการข้อมูลด้านวิชาการสมุนไพร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ประกอบไปด้วย ฐานข้อมูลเครื่องยาไทย


1.ฐานข้อมูลเครื่องยาไทย เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูล และภาพถ่ายเครื่องยาสมุนไพรที่ใช้ในตำรับยาและการดูแลสุขภาพ


2.ฐานข้อมูลสมุนไพรไทย เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูล และภาพถ่ายพืชสมุนไพรที่มีการใช้ในตำรับยาและการดูแลสุขภาพ


3.ฐานข้อมูลพรรณไม้อ้างอิง เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลและภาพถ่ายพรรณไม้อ้างอิง (herbarium specimens) ของพืชสมุนไพร โดยเฉพาะพืชในเขตอีสาน


4.ฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 

        เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลการใช้ และข้อมูลเชิงวิชาการของตำรับยาสมุนไพรที่มีการใช้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ


5. ฐานข้อมูลในการพิสูจน์เอกลักษณ์ยา 

         เป็นฐานข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลยาจากลักษณะเม็ดยา ที่มีความครอบคลุมรูปแบบการค้นหา และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้งาน
    ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

    โทรศัพท์: 045-353603

    อีเมล์: phar_conference@ubu.ac.th