แผนยุทธศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็น “คณะเภสัชศาสตร์ชั้นนำในอาเซียน” จึงได้พิจารณาผลการจัดอันดับจาก QS World University Rankings by Subject ในสาขา Pharmacy & Pharmacology เป็นตัวขับเคลื่อนและประเมินการบรรลุผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ ทั้งนี้เกณฑ์ดังกล่าวประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ Academic reputation, Employer reputation, Research citations per paper, H-index, และ International Research Network ด้วยเหตุนี้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้กำหนด ROAD MAP การบรรลุผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ โดยคาดหวังการได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 300 ของ QS World University Rankings by Subject ในสาขา Pharmacy & Pharmacology ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2573 ดังรูป