คณะผู้บริหาร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณบดี


รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี


phar_img

ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
utsana.p@ubu.ac.th

phar_img

ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
juthamas.c@ubu.ac.th

phar_img

ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
peerawat.j@ubu.ac.th

phar_img

ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาตรี
sirima.s@ubu.ac.th

phar_img

ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
uraiwan.a@ubu.ac.th

phar_img

ผศ.ฑิภาดา สามสีทอง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
tipada.s@ubu.ac.th

phar_img

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
thaweesak.j@ubu.ac.th

หัวหน้ากลุ่มวิชา


phar_img

ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล

หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์
somwang.j@ubu.ac.th

phar_img

ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล

หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
suttasinee.s@ubu.ac.th

phar_img

ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา

หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
benjabhorn.s@ubu.ac.th

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์


phar_img

น.ส.เบญจภัค มิ่งขวัญ

รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
benjapak.m@ubu.ac.th

ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน


phar_img

ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์

ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
phaijit.s@ubu.ac.th