บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล

อาจารย์
หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

คุณวุฒิ
   เภสัชศาสตร์บัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2540
       - จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
       - ประเทศ ไทย
   เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก
       - ปี พ.ศ.2543
       - จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
       - ประเทศ ไทย
   Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Sciences)
       - ปี พ.ศ.2551
       - จาก Kyushu University
       - ประเทศ ญี่ปุ่น
ตำแหน่งบริหาร
สมาชิกองค์กรวิชาชีพ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด โปรดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

phar_user

ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
Dr.Suttasinee Suwannakul
ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
ตำแหน่ง: อาจารย์
: 045353623
: suttasinee.s@ubu.ac.th

phar_scopus metrics overview
- 3 Documents by author
- 192 Citations by 182 documents
- 3 h-index

ติดต่อ ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed