ประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่า

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประชุมวิชาการ
โดยคณะเภสัชศาสตร์

ภายใต้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
บทเรียนออนไลน์
โดยคณะเภสัชศาสตร์

ภายใต้ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์
แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
บทความวิชาการ CPE
โดยคณะเภสัชศาสตร์

ภายใต้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
ฐานข้อมูลยาและสมุนไพร
พิสูจน์เอกลักษณ์ยา

สมุนไพรไทย
ตอบคำถามและสืบค้นข้อมูลยา

Uptodate (เฉพาะสมาชิก)

หน่วยข้อมูลยาและสุขภาพ

Micromedex Drug Information