เครื่องมือวิทยาศาสตร์และที่ปรึกษาด้านวิจัยและนวัตกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี