บริการเครื่องมือ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


 บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

ติดต่อสอบถาม

นาย/นางสาว........................

รายการเครื่องมือ

หน่วย

ค่าบริการ (บาท)

หมายเหตุ

ผู้ใช้บริการประเภท 3

ผู้ใช้บริการประเภท 4

HPLC

 

 

คอลัมน์ (ค่าเช่า)

ชั่วโมง

การทดลอง

การทดลอง*

การทดลอง*-

มีวิธีวิเคราะห์

ไม่มีวิธีวิเคราะห์

-

UV/Vis spectrophotometer

วัน


-

Microplate reader

วัน


-

Differential scanning calorimeter

ชั่วโมง

ตัวอย่าง*


-

-

Freeze dryer

วัน


-

Spray dryer

วัน


-

Ultracentrifuge

3 ชั่วโมง


-

Skin tester

วัน

ตัวอย่าง*


-

-

เครื่องบดสมุนไพร

กิโลกรัม


-

PCR

3 ชั่วโมง


-