หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี