หน่วยผลิตยาและวิเคราะห์คุณภาพสมุนไพร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล 
  • เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพสมุนไพรให้ได้มาตรฐานตามกำหนด และสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรด้านยา เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
    ที่ใช้ในโรงพยาบาล และอุตสาหกรรมการผลิตสมุนไพรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม ลาว และกัมพูชา
  • เพื่อเป็นแหล่งบริการวิชาการให้ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ทางยา ทางเครื่องสำอาง และทางผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการผลิตทั้งภาครัฐและเอกชน รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมสมุนไพรในอาเซียน
  • เพื่อส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ใช้ทางการแพทย์


 การบริการด้านการวิเคราะห์

การบริการด้านการวิเคราะห์และฐานข้อมูลสมุนไพร โดย "ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสมุนไพร" ให้บริการตรวจวิเคราะห์และรับรองมาตรฐานสมุนไพร ได้แก่

  1. บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญหรือสารออกฤทธิ์
  2. บริการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของจุลินทรีย์
  3. บริการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารพิษตกค้าง (ยาฆ่าแมลง)
  4. บริการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารหนูและโลหะหนัก


อัตราค่าบริการติดต่อสอบถาม

คุณกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
โทรศัพท์ 045-353628 
อีเมล kittiyarat.s@ubu.ac.th

เปิดให้บริการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ