ทุนการศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เข้าสู่ระบบรับสมัครทุนการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระบบจัดการทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565

1.ทุนสำหรับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติพิเศษ (เรียนดี)

2.ทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์สำหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

3.ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล

4.ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบลสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

5.ภก.ชัชวาล บุญญาวรรณ

6.ภญ.อภิญณนางค์ สุขมาก

7.ทุน ภก.ขวัญชัย พัฒน์แป้น

8.ภญ.อภิญณนางค์ สุขมาก

9.ภญ.กลรัตน์​ เชิดโคกศรี

10.ภญ.สาริณี ปทุมพร

11.ทุนผู้ประกอบการสินเชื่อ

12.ทุนมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์

13.ทุนพระมนตรีพจนกิจ

14.ทุน ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง

15.ทุนชมรมเภสัชสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

16.ทุนบริษัท RX จำกัด