สมัครทุน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1.1 สมัครทุน

 เปิดรับสมัคร 20 มิถุนายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566

  ลิงก์สมัครทุน

รายการช่วงเวลา
เปิดรับสมัครทุน20 มิถุนายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษา 2566
สัมภาษณ์ทุนการศึกษา
  2566
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา 2566


1.2 คุณสมบัติของผู้สมัครทุนหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษา

ทุนรายปี/ต่อเนื่องทุนเรียนดี

1. ความจำเป็นของนักศึกษา
2. ความยากจน/ฐานะครอบครัว
3. ความประพฤติของนักศึกษา
4. ผลการเรียนเกรดไม่ต่ำกว่า 2.00
5. การเข้าร่วมกิจกรรมทางคณะและมหาวิทยาลัย                                6. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนทางวินัยนักศึกษา

1.เป็นผู้ศึกษาในโรงเรียน ดังนี้
      1.1.เป็นผู้ศึกษาในโรงเรียนวิทยาลัศาสตร์
           - โรงเรียนกำเนิดวิทย์
           - โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
           - กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ
     1.2.เป็นผู้ศึกษาในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
            - โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)
            - โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วคทส./SMTE)
            - โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท)
            - โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ(EEP) หลักสูตรเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
            - โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศษสตร์ (AP) หรือ

2.ผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ระดับไม่น้อยกว่า 1 ค่ายในรายวิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ วิชาคณิตศาสตร์และวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ

3.เป็นผู้มีคะแนนภาษาอังกฤษดังนี้
     - TOEFL ไม่น้อยกว่า 53 (IBT),๔๗๗(ITP),123(BT) หรือ
     - IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 หรือ TU
     - GET ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
     - CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ UBU-TEST ไม่น้อยกว่า 50 หรือ
     - KEPT ไม่น้อยกว่า 50

1.3 ขั้นตอนการสมัคร

 ดาวน์โหลดไฟล์