หลักสูตรปริญญาตรี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จุดเด่นของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

  • สถาบันและหลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสภาเภสัชกรรม
  • หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความโดดเด่นในการบริบาลทางเภสัชกรรม ด้านโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคจิตเวช เภสัชกรรมปฐมภูมิ และมีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  • คณาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกและวุฒิบัตรแสดงถึงความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเภสัชกรรมในสาขาที่หลากหลาย
  • การเรียนการสอนมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนางานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ มีทักษะการทำงานเชิงรุก ทำงานเป็นทีม และรู้จักพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  • กิจกรรมเสริมหลักสูตร มุ่งพัฒนาด้านทักษะชีวิตให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และสำนึกดีต่อสังคม                                                                                                                               

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 2 วิชาเอก

     1. วิชาเอกบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care) 

          ความโดดเด่น : มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนด้านบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพ เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญระดับสูง ด้านหัวใจ หลอดเลือด มะเร็ง จิตเวช และเภสัชกรรมปฐมภูมิ 

     2. วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ (Industrial Pharmacy)

           ความโดดเด่น : มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้อย่างครบวงจร ด้านการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ ตลอดจนการวิจัย พัฒนาและขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์