หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


 หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม

หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม (น้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท) และน้ำแข็ง แก่หน่วยงานของรัฐบาล
เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆ และผู้ประกอบการผลิดน้ำดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท
รวมทั้งน้ำแข็งที่ใช้บริโภคในเขตสุขภาพที่ 10 โดยให้คำแนะนำในด้านการผลิตน้ำดื่ม ขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำดื่ม 
เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

 อัตราค่าบริการ


ประเภทรายการตรวจวิเคราะห์ (พารามิเตอร์)ค่าบริการ (บาท)
น้ำดื่ม134,800
น้ำแข็ง134,800
น้ำประปา / น้ำบาดาล9
ด้านกายภาพและเคมี 8 พารามิเตอร์
ด้านจุลชีววิทยา : โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
2,800


อัตราค่าบริการแบบแยกรายการ

อัตราค่าบริการด้านกายภาพและเคมี จำนวน 8 พารามิเตอร์


อัตราค่าบริการด้านจุลชีววิทยา จำนวน 5 พารามิเตอร์การส่งตัวอย่างน้ำ

ส่งตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์ ได้ที่ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เปิดให้บริการ วันราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.

แผนที่


 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 045-353644-5
อีเมล : waew.k@ubu.ac.th
         : Wisansaya.S@ubu.ac.th