บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาตรี

คุณวุฒิ
   เภสัชศาสตรบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2542
       - จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       - ประเทศ ไทย
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
       - ปี พ.ศ.2549
       - จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
       - ประเทศ ไทย
ตำแหน่งบริหาร
สมาชิกองค์กรวิชาชีพ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด โปรดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

phar_user

ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
Asst.Prof.Dr.Sirima Suvarnakuta Jantama
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาตรี
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: 045353623
: sirima.s@ubu.ac.th

phar_scopus metrics overview
- 19 Documents by author
- 232 Citations by 188 documents
- 8 h-index

ติดต่อ ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed