บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

คุณวุฒิ
   เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์
       - ปี พ.ศ.2542
       - จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       - ประเทศ ไทย
   เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเวท
       - ปี พ.ศ.2544
       - จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       - ประเทศ ไทย
   Ph.D. Pharmaceutical Sciences
       - ปี พ.ศ.2550
       - จาก Kyushu University
       - ประเทศ ญี่ปุ่น
ตำแหน่งบริหาร
สมาชิกองค์กรวิชาชีพ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด โปรดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

phar_user

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
Asst.Prof.Dr.Thaweesak Juengwatanatrakul
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: 045353603
: thaweesak.j@ubu.ac.th

phar_scopus metrics overview
- 39 Documents by author
- 377 Citations by 254 documents
- 12 h-index

ติดต่อ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed