บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ

คุณวุฒิ
   วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
       - ปี พ.ศ.2557
       - จาก วิทยาลัยเภสัชบำบัด สภาเภสัชกรรม
       - ประเทศ ไทย
   ประกาศนียบัตร Specialized fellowship in Cardiology pharmacotherapy
       - ปี พ.ศ.2555
       - จาก วิทยาลัยเภสัชบำบัด สภาเภสัชกรรม
       - ประเทศ ไทย
   ประกาศนียบัตร Board Certified in Pharmacotherapy Specialist
       - ปี พ.ศ.2555
       - จาก Board of Pharmacy Specialties
       - ประเทศ สหรัฐอเมริกา
   ประกาศนียบัตร Specialized Residency in Internal Medicine Pharmacotherapy
       - ปี พ.ศ.2554
       - จาก วิทยาลัยเภสัชบำบัด สภาเภสัชกรรม
       - ประเทศ ไทย
   ประกาศนียบัตร General Residency in Pharmacotherapy
       - ปี พ.ศ.2552
       - จาก วิทยาลัยเภสัชบำบัด สภาเภสัชกรรม
       - ประเทศ ไทย
   ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาเภสัชบำบัด
       - ปี พ.ศ.2550
       - จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       - ประเทศ ไทย
   เภสัชศาสตร์บัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2547
       - จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
       - ประเทศ ไทย
phar_user

ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
Asst.Prof.Peerawat Jinatongthai
ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: 045353603
: peerawat.j@ubu.ac.th

phar_scopus metrics overview
- 14 Documents by author
- 205 Citations by 197 documents
- 8 h-index

ติดต่อ ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed