บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์

อาจารย์
ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

คุณวุฒิ
   เภสัชศาสตร์บัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2548
       - จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       - ประเทศ ไทย
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเคมี
       - ปี พ.ศ.2557
       - จาก ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
       - ประเทศ ไทย
ตำแหน่งบริหาร
สมาชิกองค์กรวิชาชีพ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด โปรดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

phar_user

ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
Dr.Phaijit Sritananuwat
ตำแหน่ง: ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ตำแหน่ง: อาจารย์
: 045353623
: phaijit.s@ubu.ac.th

phar_scopus metrics overview
- 3 Documents by author
- 13 Citations by 13 documents
- 1 h-index

ติดต่อ ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed