บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
หัวหน้าหน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ

คุณวุฒิ
   เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์
       - ปี พ.ศ.2540
       - จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       - ประเทศ ไทย
   เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรม
       - ปี พ.ศ.2546
       - จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       - ประเทศ ไทย
   Ph.D. Pharmaceutical Sciences
       - ปี พ.ศ.2554
       - จาก University of Strathclyde
       - ประเทศ สหราชอาณาจักร
ตำแหน่งบริหาร
สมาชิกองค์กรวิชาชีพ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด โปรดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

phar_user

ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ
Asst.Prof.Dr.Utsana Puapermpoonsiri
ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: 045353602
: utsana.p@ubu.ac.th

phar_scopus metrics overview
- 7 Documents by author
- 211 Citations by 166 documents
- 3 h-index

ติดต่อ ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed