บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

อาจารย์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

คุณวุฒิ
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2557
       - จาก มหาวิทยาลัยอเบอร์ดีน
       - ประเทศ สหราชอาณาจักร
   เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต บริหารเภสัชกิจ
       - ปี พ.ศ.2543
       - จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
       - ประเทศ ไทย
   เภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตร์
       - ปี พ.ศ.2540
       - จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
       - ประเทศ ไทย
ตำแหน่งบริหาร
สมาชิกองค์กรวิชาชีพ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 25 สิงหาคม 2565

phar_user

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
Dr.Saksit Sripa
ตำแหน่ง: คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ตำแหน่ง: อาจารย์
: 045353602
: saksit.s@ubu.ac.th

phar_scopus metrics overview
- 6 Documents by author
- 60 Citations by 60 documents
- 3 h-index

ติดต่อ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed