บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
   เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีเภสัชกรรม)
       - ปี พ.ศ.2556
       - จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
       - ประเทศ ไทย
   เภสัชศาสตร์บัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2551
       - จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       - ประเทศ ไทย
ตำแหน่งบริหาร
สมาชิกองค์กรวิชาชีพ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด โปรดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

phar_user

รศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
Assoc.Prof.Dr.Sureewan Duangjit
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
: 045353603
: sureewan.d@ubu.ac.th

phar_scopus metrics overview
- 29 Documents by author
- 478 Citations by 397 documents
- 11 h-index

ติดต่อ รศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed