บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ทวนธน บุญลือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คุณวุฒิ
   ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชบําบัด
       - ปี พ.ศ.2555
       - จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       - ประเทศ ไทย
   เภสัชศาสตรบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2553
       - จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       - ประเทศ ไทย
   ว.ภ (เภสัชบำบัด)
       - ปี พ.ศ.2559
       - จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       - ประเทศ ไทย
ตำแหน่งบริหาร
สมาชิกองค์กรวิชาชีพ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด โปรดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

phar_user

ผศ.ทวนธน บุญลือ
Asst.Prof.Tuanthon Boonlue
ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: 045363610
: tuanthon.b@ubu.ac.th

phar_scopus metrics overview
- 1 Documents by author
- 2 Citations by 2 documents
- 1 h-index

ติดต่อ ผศ.ทวนธน บุญลือ

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed