บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง

อาจารย์

คุณวุฒิ
   เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์
       - ปี พ.ศ.2539
       - จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       - ประเทศ ไทย
   เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเคมี
       - ปี พ.ศ.2541
       - จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
       - ประเทศ ไทย
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชเคมีและพฤกษเคมี
       - ปี พ.ศ.2546
       - จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
       - ประเทศ ไทย
ตำแหน่งบริหาร
สมาชิกองค์กรวิชาชีพ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด โปรดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

phar_user

ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง
Asst.Prof.Dr.Preecha Boonchoong
ตำแหน่ง: อาจารย์
: 045353623
: preecha.b@ubu.ac.th

phar_scopus metrics overview
- 9 Documents by author
- 874 Citations by 839 documents
- 8 h-index

ติดต่อ ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed