บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์

คุณวุฒิ
   เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
       - ปี พ.ศ.2546
       - จาก Mahidol University
       - ประเทศ ไทย
   เภสัชศาสตรบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2543
       - จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       - ประเทศ ไทย
   Ph.D. GENETICS
       - ปี พ.ศ.2554
       - จาก
       - ประเทศ สหราชอาณาจักร
ตำแหน่งบริหาร
สมาชิกองค์กรวิชาชีพ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด โปรดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

phar_user

ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
Asst.Prof.Dr.Somwang Janyakhantikul
ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: 045353623
: somwang.j@ubu.ac.th

phar_scopus metrics overview
- 2 Documents by author
- 36 Citations by 36 documents
- 1 h-index

ติดต่อ ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed