บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวสารสนเทศ
       - ปี พ.ศ.2557
       - จาก สถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย
       - ประเทศ สหรัฐอเมริกา
   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาชีวสารสนเทศ
       - ปี พ.ศ.2551
       - จาก สถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย
       - ประเทศ สหรัฐอเมริกา
   เภสัชศาสตรบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2546
       - จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       - ประเทศ ไทย
ตำแหน่งบริหาร
สมาชิกองค์กรวิชาชีพ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด โปรดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

phar_user

ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
Asst.Prof.Dr.Thanawadee Preeprem
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: 045353623
: thanawadee.p@ubu.ac.th

phar_scopus metrics overview
- 10 Documents by author
- 122 Citations by 113 documents
- 5 h-index

ติดต่อ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed