บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
   รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
       - ปี พ.ศ.2558
       - จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
       - ประเทศ ไทย
   เภสัชศาสตรบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2554
       - จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       - ประเทศ ไทย
   เภสัชศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2560
       - จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร
       - ประเทศ ไทย
ตำแหน่งบริหาร
สมาชิกองค์กรวิชาชีพ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด โปรดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

phar_user

รศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
Assoc.Prof.Dr.Worranan Rangsimawong
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
: 045353623
: worranan.r@ubu.ac.th

phar_scopus metrics overview
- 24 Documents by author
- 193 Citations by 167 documents
- 10 h-index

ติดต่อ รศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed