บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อาจารย์รชตะ มังกรแก้ว

อาจารย์

คุณวุฒิ
   ประกาศนียบัตรเภสัชกรประจำบ้าน (เภสัชบำบัดโรคหัวใจและหลอดเลือด)
       - ปี พ.ศ.2565
       - จาก วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
       - ประเทศ ไทย
   ประกาศนียบัตรเภสัชกรประจำบ้าน (เภสัชบำบัดอายุรศาสตร์ทั่วไป)
       - ปี พ.ศ.2562
       - จาก วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
       - ประเทศ ไทย
   เภสัชศาสตรบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2560
       - จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       - ประเทศ ไทย
ตำแหน่งบริหาร
สมาชิกองค์กรวิชาชีพ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด โปรดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

phar_user

อาจารย์รชตะ มังกรแก้ว
Rachata Mungkornkaew
ตำแหน่ง: อาจารย์
: 045353630
: rachata.m@ubu.ac.th

phar_scopus metrics overview
- 1 Documents by author
- 4 Citations by 4 documents
- 1 h-index

ติดต่อ อาจารย์รชตะ มังกรแก้ว

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed