บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
   -N/A-
       - ปี พ.ศ.2563
       - จาก Postdoctoral Fellow (LC-ESI-MS/MS), Institute of Pharmaceutical Sciences, University of Graz
       - ประเทศ ออสเตรีย
   -N/A-
       - ปี พ.ศ.2560
       - จาก Postdoctoral Fellow (Pharmacognosy), Institute of Pharmaceutical Sciences, University of Graz
       - ประเทศ ออสเตรีย
   -N/A-
       - ปี พ.ศ.2558
       - จาก Postdoctoral Fellow (GC-MS), Institute of Pharmaceutical Sciences, University of Graz
       - ประเทศ ออสเตรีย
   -N/A-
       - ปี พ.ศ.2556
       - จาก Postdoctoral Fellow (Pharmacognosy), Institute of Pharmaceutical Sciences, University of Graz
       - ประเทศ ออสเตรีย
   เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์
       - ปี พ.ศ.2548
       - จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       - ประเทศ ไทย
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์
       - ปี พ.ศ.2554
       - จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       - ประเทศ ไทย
ตำแหน่งบริหาร
สมาชิกองค์กรวิชาชีพ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด โปรดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

phar_user

รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
Assoc.Prof.Dr.Bancha Yingngam
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
: 045353623
: bancha.y@ubu.ac.th

phar_scopus metrics overview
- 29 Documents by author
- 329 Citations by 268 documents
- 10 h-index

ติดต่อ รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed