บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.ศิริวุฒิ บุตรศรี

อาจารย์

คุณวุฒิ
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2566
       - จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       - ประเทศ ไทย
   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2557
       - จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       - ประเทศ ไทย
   วิทยาศาสตรบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2553
       - จาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       - ประเทศ ไทย
ตำแหน่งบริหาร
สมาชิกองค์กรวิชาชีพ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด โปรดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

phar_user

ดร.ศิริวุฒิ บุตรศรี
Dr.Siriwoot Butsri
ตำแหน่ง: อาจารย์
:
: siriwoot.b@ubu.ac.th

phar_scopus metrics overview
- 3 Documents by author
- 25 Citations by 25 documents
- 2 h-index

ติดต่อ ดร.ศิริวุฒิ บุตรศรี

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed