ศูนย์การเรียนรู้ทางเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศูนย์การเรียนรู้ทางเภสัชศาสตร์


 วัน - เวลาเปิดให้บริการ  

  •     ช่วงเปิดภาคการศึกษา  : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 -16.30 น.
  •     งดให้บริการวันเสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันที่รัฐบาลประกาศเป็นวันหยุดพิเศษ
  •     ช่วงสอบเปิดให้บริการก่อนสอบ 2 อาทิตย์/วันทำการสอบ 2 อาทิตย์ รวมเป็น 4 อาทิตย์


  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 – 19.30 น.
  • วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.30 – 19.30 น.
  • หยุดวันนักขัตฤกษ์และวันที่รัฐบาลประกาศเป็นวันหยุดพิเศษ


 ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ

                    2. ตำราทางเภสัชศาสตร์

                    3. สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และรายงานการวิจัย

                    4. หนังสืออ่านนอกเวลา 5. แหล่งข้อมูลออนไลน์ 5.1 ฐานข้อมูล Up ToDate 5.2 ฐานข้อมูล ACCESSMEDICINE 5.3 ค้นหาหนังสือ E-Book

                    5. แหล่งข้อมูลออนไลน์    

                        5.1 ฐานข้อมูล Up ToDate               

                        5.2 ฐานข้อมูล ACCESSMEDICINE

                        5.3 ค้นหาหนังสือ E-Book

                        5.4 รายชื่อฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยบอกรับ
 บริการออนไลน์


 หนังสือเข้าใหม่ ปีงบประมาณ 2562