ปฏิทินการศึกษา/ปฏิทินการสอบ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ปฏิทินการเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566

เดือนวันสุดท้ายที่คณะแจ้งการสำเร็จการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
(โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ)
มกราคม13 ธันวาคม 2565
กุมภาพันธ์13 มกราคม 2566
มีนาคม10 กุมภาพันธ์ 2566
เมษายน10 มีนาคม 2566
พฤษภาคม7 เมษายน 2566
มิถุนายน5 พฤษภาคม 2566
กรกฎาคม9 มิถุนายน 2566
สิงหาคม7 กรกฎาคม 2566
กันยายน11 สิงหาคม 2566
ตุลาคม8 กันยายน 2566
พฤศจิกายน6 ตุลาคม 2566
ธันวาคม 10 พฤศจิกายน 2566

หมายเหตุ

  • นักศึกษาที่ได้รับการรับรองสำเร็จการศึกษาจากคณะภายในเดือนพฤษภาคม 2566 นักศึกษาจะมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือนธันวาคม 2566

  • นักศึกษาที่ได้รับการรับรองสำเร็จการศึกษาจากคณะภายในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2566 นักศึกษาจะมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือนธันวาคม 2566 แต่ต้องชำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

  • นักศึกษาที่ได้รับการรับรองสำเร็จการศึกษาจากคณะภายในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2566 นักศึกษาต้องชำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 โดยจะมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 

 ข้อมูลการดำเนินงานสำหรับผู้ประสงค์สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566