ปฎิทินการบันทึกและอนุมัติ มคอ.3-มคอ.7

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1. ปฏิทินการบันทึกและอนุมัติ มคอ.3-มคอ.7 ปีการศึกษา 2565 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

2. ปฏิทินการบันทึกและอนุมัติ มคอ.3-มคอ.7 ปีการศึกษา 2566 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)