ตารางสอบ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ตารางสอบประจำภาค ประจำปีการศึกษา 2566

 ตารางสอบประจำภาค ประจำปีการศึกษา 2565

ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565

   แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565

ตารางสอบกลางภาค ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565

ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565

ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565