ติดต่องานบัณฑิตศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


 ช่องทางการติดต่อ

งานบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
                ชั้น 1 งานบริการการศึกษา ตึกคณะเภสัชศาสตร์ (หลังเก่า)
                85 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
                โทรศัพท์ : 0 4535 3625 (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
                โทรศัพท์ : 0 4535 3619 (หลักสูตรอบรมระยะสั้น/หลักสูตรวุฒิบัตร)
                E-mail : gradphar@ubu.ac.th
                Facebook : https://www.facebook.com/GradPharUBU       
                Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=okReFkoaA74