คู่มือนักศึกษา/คู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์/แบบฟอร์ม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


คู่มือการศึกษาและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 แบบฟอร์มคำร้องระดับบัณฑิตศึกษา

ลำดับแบบฟอร์ม
1บศ.3.1 แบบคำร้องขอใบรับรอง
2บศ.3.2 แบบคำร้องทั่วไป
3บศ.3.3 แบบคำร้องขอเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
4บศ.3.4 แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
5บศ.3.5 แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อเรื่อง
6บศ.3.6 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษา วิชาเอก สาขาวิชา
7บศ.3.7 แบบคำร้องขอสอบประมวลความรอบรู้ / สอบวัดคุณสมบัติ
8บศ.3.8 แบบคำร้องเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ / สอบวัดคุณสมบัติ
9บศ.3.9 ใบแจ้งผลสอบประมวลความรอบรู้ / สอบวัดคุณสมบัติ
10บศ.3.10 แบบคำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ
11บศ.3.11 แบบคำร้องเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกัน
12บศ.3.12 ใบแจ้งผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
13บศ.3.13 แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
14บศ.3.14 แบบคำร้องขออนุมัติปริญญา
15บศ.3.15 แบบคำร้องการขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา/ ขอลาพักการศึกษา
16บศ.3.16 แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
17บศ.3.17 แบบคำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
18บศ.3.18 แบบขอรับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาของบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
19แบบคำร้องขอเสนอเค้าโครง
20แบบคำร้องขอสอบเค้าโครง
21แบบฟอร์มรายการตรวจสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
22แบบรับรองการตรวจสอบและกลั่นกรองบทคัดย่อ
23แบบแจ้งการแก้ไขตามผลการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาของบทคัดย่อภาษาอังกฤษ