ลิงค์ข้อมูล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เว็บไซต์ฐานข้อมูลวารสาร

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย

 1. กลุ่มงานบริหารบัณฑิตศึกษา งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา
  ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  โทรศัพท์ 0 4535 3134
  เว็บไซต์ : https://www.ubu.ac.th/web/graduate 
  ภารกิจเกี่ยวข้อง : ศูนย์กลางในการประสานและกำกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
        

 2. งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา
  ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  โทรศัพท์ 0 4535 3118, 0 4535 3117
  เว็บไซต์ : 
  https://www.ubu.ac.th/web/academic
  ภารกิจเกี่ยวข้อง : ศูนย์กลางในการประสานด้านทะเบียนบริการการศึกษา ทะเบียนข้อมูลนักศึกษา การตรวจสอบคุณวุฒิและการสำเร็จการศึกษา

 3. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
  ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  เบอร์โทรศัพท์ 0 4535 3038, 0 4535 3039, 0 4535 3040, 0 4535 3052
  เว็บไซต์ : 
  https://www.ubu.ac.th/web/inter
  Facebook: http://www.facebook.com/ubu.inter
  ภารกิจเกี่ยวข้อง :  การตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาอังกฤษของบทคัดย่อวิทยานิพนธ์