ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 เกณฑ์มาตรฐาน ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ

ลำดับที่

เรื่อง

1ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 
2ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ในวารสารระดับชาติ และวารสารระดับนานาชาติ พ.ศ. 2565 
3ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
4ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
5ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 
6ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
7ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
8ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2)
9ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เกณฑ์ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
10ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เกณฑ์ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
11ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา หรือระดับประกาศนียบัตร สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือบุคคลภายนอก พ.ศ. 2564
12ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ