ร้อยละการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี