ห้องเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี