คู่มือ/ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1. คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2562

2. ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2560

3. ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2560 ข้อ 9(1)

4. ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2560 ข้อ 26

5. ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 18/2555 เรื่อง สมรรถนะร่วมของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สภาเภสัชกรรม
       5.1) ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ ที่ 16/2562 เรื่อง ข้อกำหนดการสอบความรู้ฯ ตามเกณฑ์สมรรถนะร่วมของหลักสูตรเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2555 (PLE-CC)
       5.2) ภาคผนวก 1 กรอบเนื้อหาการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ระดับ PLE-CC ตามเกณฑ์สมรรถนะร่วมของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สภาเภสัชกรรม
       5.3) ภาคผนวก 2 ตารางเปรียบเทียบกรอบเนื้อหาการสอบ PLE-CC และ PLE-PC
       5.4) คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2562

6. ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 8/2554 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม พ.ศ. 2554
       6.1) ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ ที่ 17/2562 เรื่อง ข้อกำหนดการสอบความรู้ข้อเขียนตามเกณฑ์มาตรฐานสาขาบริบาลเภสัชกรรม
       6.2) ภาคผนวก 2 ตารางเปรียบเทียบกรอบเนื้อหาการสอบ PLE-CC และ PLE-PC

7. ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 6/2557 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ ของสภา พ.ศ. 2557
       7.1) ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ ที่ 18/2562 เรื่อง ข้อกำหนดการสอบความรู้ข้อเขียนตามเกณฑ์มาตรฐานสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 2562 

8. ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2566 เรื่อง แนวทางการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ก่อนปีการศึกษา 2557

9. ประกาศที่ 1/2565 การสอบตามเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะสาขา ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ (PLE-IP2) ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม (PLE-PC2) และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (PLE-PHCP2) 

10. ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. 2564

11. ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 28/2565 เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าปรับสำหรับการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

12. ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ ที่ 5/2566 เรื่อง ข้อกำหนดความรู้ตามเกณฑ์สมรรถนะร่วมของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สภาเภสัชกรรม (PLE-CC1 และ PLE-CC2) เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม