คุณสมบัติและค่าธรรมเนียมสมัครสอบความรู้ฯ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ PLE-CC และ PLE-PC, PLE-IP ตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้ฯ พ.ศ.2560
1. การสอบตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม PLE-CC เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 8 (1) โดยจะต้องศึกษาครบทุกวิชาตาม หลักสูตรของชั้นปีที่ 4 ตามแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตรโดยจะต้องลงทะเบียนครบและมีผลการประเมินทุกวิชาหรือมีคุณสมบัติตามข้อ 8 (2) หรือ (3)
     ทั้งนี้ เพื่อให้มีความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติของศูนย์สอบความรู้ฯ เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้การสอบตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม ที่ประชุมอนุกรรมการสอบความรู้ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โดยความเห็นชอบของที่ประชุมสภาเภสัชกรรมครั้งที่ 304 (11/2563) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 จึงมีมติว่า
     1) การสอบตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 8 (1) โดยจะต้องศึกษาครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรของชั้นปีที่ 5 ตามแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตร หมายถึงแผนการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 ตามที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบของแต่ละหลักสูตรทุกประการ ยกเว้นรายวิชาเลือกและวิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
     2) และมีผลการประเมินทุกรายวิชา หมายถึง มีผลการประเมินทุกรายวิชาที่มีเกรด A-F หรือ S/U หรือ เกรด I (Incomplete) ทั้งนี้ ไม่รวมถึง เกรด W (withdraw)
2. การสอบตามเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะสาขา PLE-PC PLE-IP เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 8 (1) ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือมีคุณสมบัติตามข้อ 8 (2) หรือ (3) และมีคุณสมบัติอื่นๆเพิ่มเติมดังนี้
     (ก) เรียนกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาที่เป็นสาขาหลักที่เพิ่มเติมจากรายวิชาในสมรรถนะร่วม ตามที่ สภาเภสัชกรรมกำหนด
     (ข) ผ่านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพบังคับเฉพาะสาขาตามที่สภาเภสัชกรรมกำหนด
     (ค) สอบผ่านตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้

 ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ และค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ