ประชุมวิชาการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


การบริการความรู้และเพิ่มพูนทักษะ

บริการความรู้และเพิ่มพูนทักษะแก่บุคลากรทางการแพทย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผ่านเพลตฟอร์ม Pharmooc@UBU (คลิกลิงก์ไปหน้าแรกเวป) ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

 โทรศัพท์: 045-353603

อีเมล์: phar_conference@ubu.ac.th