ทุนวิจัยที่ได้รับ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีที่ได้รับ ชื่อเรื่อง ประเภททุน ผู้วิจัย

2004

การศึกษาคุณภาพยาน้ำแผนโบราณสำหรับเด็กและสตรีที่ผลิตในจังหวัดอุบลราชธานี (2543)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยเเห่งชาติ

วิภาวี เสาหิน (หัวหน้าโครงการวิจัย), จรรยา อินทรหนองไผ่, ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ, กาญจนา มหาพล

2004

ผลของกระบวนการผลิตต่อความคงตัวทางจุลชีววิทยาของเเคปซูลสมุนไพร

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยเเห่งชาติ

วิภาวี เสาหิน (หัวหน้าโครงการวิจัย), กรชนก เเก่นคำ

2004

ชุดโครงการวิจัยเรื่องผลของกระบวนการผลิตต่อความคงตัวของเเคปซูลสมุนไพร (3 โครงการ)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยเเห่งชาติ

วิภาวี เสาหิน (ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย), ปรีชา บุญจูง, กรชนก เเก่นคำ, เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา, อารี วังมณีรัตน์, ทรงพร จึงมั่นคง, ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์

2016

การศึกษาปริมาณสารสำคัญ สารพิษ และองค์ประกอบทางอาหารของพืชสมุนไพรหมามุ่ยอินเดีย (Mucuna pruriens) ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปรีชา บุญจูง (หัวหน้าโครงการวิจัย), วิภาวี เสาหิน

2008

การจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรยาเเคปซูลขิง เพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย

กรมวิทยาศาสตร์การเเพทย์

วิภาวี เสาหิน (หัวหน้าโครงการวิจัย), ลักษณา เจริญใจ, ปรีชา บุญจูง, ทรงพร จึงมั่นคง, เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา

2023

Botanical and Pharmacognostic standardization of Thai medicinal plant: Kwao Kure Kao

Department of Medical Sciences, Ministry of Health

Juengwatanatrakul T, Kaewamatawong R, Jitsaeng K

2022

Botanical and Pharmacognostic standardization of Thai medicinal plant: Sarapi

Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health

Jitsaeng K, Juengwatanatrakul T, Kaewamatawong R

2022

Botanical and Pharmacognostic standardization of Thai medicinal plant: Kwao Kure Dang

Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health

Kaewamatawong R, Juengwatanatrakul T, Jitsaeng K,

2023

การศึกษาฤทธิ์การต้านอักเสบจากผงเห็ดร่างแหในสัตว์ทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำให้มีความเครียดเพื่อใช้ในกลุ่มผู้สูงอายุ

ผู้วิจัยหลัก: 1. ผศ.ดร. อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ สัดส่วน 50% 2. ดร. ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ สัดส่วน 20% 3.ผศ.ดร. ฑิภาดา สามสีทอง สัดส่วน 10% 4. ผศ.ดร.สุรีวัลย์ บำรุงไทย สัดส่วน 20%

2022

การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาด้านระบบสมองของเห็ดร่างแหและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดร่างแหรูปแบบเม็ดแตกตัวไวในช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 256ุ6

ผศ.ดร. อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 25% ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ 10% ผศ.ดร. วรนันท์ รังสิมาวงศ์ 10% อ.ดร. ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ 10% อ.ดร. ตันติมา กำลัง 10% ผศ.ฑิภาดา สามสีทอง 10% รศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต 15% รศ.ดร.วริษฏา ศิลาอ่อน 10%

2022

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาบน้ำสมุนไพรไทยสูตรไม่ใช้น้ำสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยวิกฤต

วรนันท์ รังสิมาวงศ์ ฑิภาดา สามสีทอง สุรีวัลย์ ดวงจิตต์

2022

การพัฒนาต้นแบบสูตรตำรับสมุนไพรไทยสูตรไม่ใช้น้ำสำหรับทำความสะอาดร่างกาย= ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยวิกฤต

สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ ฑิภาดา สามสีทอง วรนันท์ รังสิมาวงศ์ กุสุมา จิตแสง

2020

Saicin Gel: เจลลดอาการปวดกล้ามเนื้อจากสารสกัดพริกที่มีความระคายเคืองต่ำ

สุรีวัลย์ ดวงจิตต์, ฐิติ ราศีกุล, ฑิภาดา สามสีทอง, ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์

2020

การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยการใช้ยาทาเจลพริกในผู้ป่วยมะเร็งที่มีการปวดปลายประสาท

นางสาวฑิภาดา สามสีทอง นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ผศ.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริผศ.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภาพญ.ศรัญญา ประทัยเทพ

2020

ทบทวนการใช้ capsaicin ในโรงพยาบาล

2017

ลักษณะโครงการวิจัยของนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย

อาจารย์พนัชกร เตชอังกูรอาจารย์รชตะ มังกรแก้ว อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

2016

การศึกษาย้อนหลังการได้รับยาที่มีแนวโน้มความไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ Beers 2015 และเกณฑ์ START/STOPP

อ. ฑิภาดา สามสีทอง ดร. ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภารศ.ดร. ธีราพร ชนะกิจนายแพทย์อาคม อารยาวิชานนท์

2019

นวัตกรรมวัสดุโครงสร้างสำหรับการนำส่งยาและผลิตภัณฑ์ทางเลือก

ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์อ.ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์อ.ฑิภาดา สามสีทอง

2010

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ยาสูตรผสมแบบเม็ดเดียวกับยาสูตรเดี่ยวในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง

ภญ. ฑิภาดา สามสีทอง, ผศ. นพ. ไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร, , ภญ. เนาวคุณ อริยพิมพ์

2022

ชุดโครงการวิจัย เรื่อง ผลการยับยั้งกระบวนการ autophagy ในความไวต่อยา temozolomide ของเซลล์ glioblastoma

ทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก และอ.ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์

2021

ชุดโครงการวิจัย เรื่อง การเสริมฤทธิ์กันของ hydroxychavicol สารสกัดจากใบพลูและยา temozolomide ต่อฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์ และการตายแบบ apoptosis ของเซลล์มะเร็งสมอง glioblastoma

ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร. ปาจารีย์ ทองงอก, ผศ.ดร. กุสุมา จิตแสง และอ.ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์

2021

ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา การศึกษาฤทธิ์ต้านการเพิ่มจำนวนและความเป็นพิษต่อเซลล์ glioblastoma ของสารสกัดหยาบน้ำและเอทานอลจากใบพลู

ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผศ.ดร. ปาจารีย์ ทองงอก, ผศ.ดร. กุสุมา จิตแสง และนางสาวรัชฎาพร พิสัยพันธุ์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ

2020

ฤทธิ์ต้านการเพิ่มจำนวนและการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรของเซลล์ของ temozolomide ต่อเซลล์มะเร็งสมองร้ายแรงที่พบในผู้สูงอายุชนิด T98G glioblastoma ที่เพาะเลี้ยงในอาหาร high glucose

ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก

2019

ผลของระดับ glucose ต่อกลไกการดื้อยา temozolomide ในเซลล์มะเร็งสมองร้ายแรงที่พบในผู้สูงอายุ ชนิด glioblastoma multiforme (GBM)

ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก

2020

การพัฒนาน้ำมัลเบอร์รี่หมักชนิดซินไบโอติกเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการต้านออกซิเดชัน

ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา รศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมานางสาวกันทิมา ทับทิมหิน

2021

ความสัมพันธ์ระหว่างยีนดื้อยาและผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยติดเชื้อ carbapenem resistance Enterobacteriaceae ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

อ.ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์ ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์ ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา ผศ.ทวนธน บุญลือ อ.ประสิทธิชัย พูลผล

2021

ความไวของยาต้านเชื้อราของยีสต์แคนดิดาที่แยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์

นาย ประสิทธิชัย พูลผล นาง ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา

2021

การวิเคราะห์ยีน ERG11 ของยีสต์แคนดิดาที่แยกจากผู้ป่วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

นาง ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา นาย ประสิทธิชัย พูลผล นายศักดิ์สกล ปรัสพันธ์

2022

Study of the antidiabetic and neuroprotective activities of wax apple (Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L.M. Perry) extract

Fundamental Fund (FF66)

Nipaporn Muangchan, Kanchana Suksri, Buncha Yingngam

2014

ความพร อมและโอกาสการพัฒนาร านยาคุณภาพเพื่อรวมให บริการใน ระบบหลักประกันสุขภาพ

พยอม สุขเอนกนันท์สุนทรี วัชรดำรงกุลสันติภาพ สุขเอนกนันท์สุระรอง ชินวงศ์สุชาดา สูรพันธุ์วิวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์ปวีณา สนธิสมบัติกรแก้ ว จันทภาษาทิพย์สุชน เอี่ยมสอาดธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์

2021

ความสัมพันธ์ระหว่างยีนดื้อยาและผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยติดเชื้อ carbapenem resistance Enterobacteriaceae ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

อ.ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์ ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์ ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา ผศ.ทวนธน บุญลือ อ.ประสิทธิชัย พูลผล

2021

การวิเคราะห์ยีน ERG11 ของยีสต์แคนดิดาที่แยกจากผู้ป่วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

นาง ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา นาย ประสิทธิชัย พูลผล นายศักดิ์สกล ปรัสพันธ์

2022

Prototype development of Thai herbal formulation for body cleansing: elderly, bedridden, and ICU patients

Ubon Ratchathani University

Duangjit S, Srithananuwat P, Samseethong T. Rangsimawaong W, Jitseang K

2022

Application of duplex-liposomes as novel nanovesicles to overcome hair loss

Office of Permanent Secretary for Higher Education, Science, Research and Innovation (MHESI)

Duangjit S, Ngawhirunpat T

2020

Impact of coronavirus disease 2019 (COVID‐19) pandemic on access to healthcare services of elderly in Thailand (Sunprasitthiprasong hospital site)

Foundation of Thai Gerontology Research and Development institute (TGRI)

Jinatongthai P, Kanchanawat P, Samseethong T, Lapmag A, Chamnan P, Lorvinitnun P, Jinatongthai W, Boonsong S

2020

การพัฒนาแอพพลิเคชัน “ยาอะไร” (Ya-A-Rai) สำหรับการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลที่มีจำหน่ายในประเทศไทยด้วยตนเอง เพื่อความปลอดภัยด้านยาแก่ประชาชน

2020

การประเมินผลโครงการนำร่องให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านขายยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล ระยะที่ 2

คณะผู้วิจัย: รุ่งนภา คำผาง, ศรีเพ็ญ ตันติเวสส, พัทธรา ลีฬหวรงค์, ทรงยศ พิลาสันต์, ธนพร บุษบาวไล, อกนิฏฐา พูนชัย, สุพัฒศิริ อึ้งมณีภรณ์, จิรวิชญ์ ยาดีหัวหน้าชุดดำเนินการวิจัยในพื้นที่:1. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 (โรงพยาบาลสวนปรุง) ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 2 (โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก) ผศ.ดร.ภก.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร3. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 3 (โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์) โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)4. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 4 (โรงพยาบาลสระบุรี) ดร.ภญ.ตวงรัตน์ โพธะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์5. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 5 (โรงพยาบาลราชบุรี) ผศ.ดร.ภก.สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย มหาวิทยาลัยศิลปากร6. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 6 (โรงพยาบาลชลบุรี) ภญ.ดร. ณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ มหาวิทยาลัยบูรพา7. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 7 (โรงพยาบาลขอนแก่น) รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น8. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 8 (โรงพยาบาลอุดรธานี) ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม9. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 9 (โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา) ดร. นภชา สิงห์วีรธรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 10. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 10 (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์) ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 11. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 11 (โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช) ภญ.ดร.ศิราณี ยงประเดิม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์12. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 12 (โรงพยาบาลสงขลานครินทร์) ผศ.ดร.ภญ. กุลจิรา อุดมอักษร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์13. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 13 (โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์) รศ.ดร.ภญ. อุษา ฉายเกล็ดแก้ว มหาวิทยาลัยมหิดล ดร. สมหมาย อุดมวิทิต มหาวิทยาลัยสยาม 

2014

การประยุกต์ใช้เภสัชพันธุศาสตร์ในผู้ป่วยที่ไ้ด้รับยาวาร์ฟาริน ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ

อ.ภก.พีรวัฒน์ จินาทองไทย (35%)อ.ดร.ภก.สมหวัง จรรยาขันติกุล (35%) ภญ.กัลญารัตน์ ตั้งตระกูล (30%)

2021

โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาสหัสธารา (ยาผง, ยาแคปซูล)

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

2021

โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาประสะจันทน์แดง (ยาผง, ยาแคปซูล)

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

2020

โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์โปรตีนจากแมลงในการเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกใหม่สำหรับการบริโภค เพื่อความเป็นเลิศและยั่งยืน (เกษตรนวัตกรรม)

2020

การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดส่องฟ้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้านมะเร็ง

ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ ผศ.ดร.จันทนา บุญยะรัตน์ รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงษ์

2019

โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาธาตุบรรจบ (ยาผง/แคปซูล)

สุดารัตน์ ระวิวรรณ กุสุมา ทวีศักดิ์

2018

โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาธาตุอบเชย (ยาน้ำ)

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล ดร.กุสุมา จิตแสง

2020

โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาประสะเปราะใหญ่ (ยาผง, ยาแคปซูล)

ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ กุสุมา จิตแสง ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล สุดารัตน์ หอมหวล

2018

การพัฒนาข้าวผงผสมเกลือแร่สำหรับเด็กเพื่อรักษาอาการท้องเสีย

ดร.จินตนา นภาพร , รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์, รศ.ดร.ธีราพร ชนะกิจ

2018

จัดทำข้อมูลวิจัยมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรด้านเภสัชเวทและ พฤกษศาสตร์ของกระวาน ลูกจันทน์ แห้วหมู ดอกจันทน์ แฝกหอม เปราะหอม

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล ดร.กุสุมา จิตแสง

2018

โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาประสะกะเพรา (ยาผง, ยาแคปซูล)

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล ดร.กุสุมา จิตแสง

2017

โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาหอมเทพจิตร (ยาผง)

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูลผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวลดร.กุสุมา จิตแสง Contact CVผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

2017

การจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย : ตำรับยาประสะไพล (ยาแคปซูล/ยาผง)

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  จึงวัฒนตระกูลรศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวลอ.ดร.กุสุมา จิตแสงอ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม

2021

โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาสหัสธารา (ยาผง, ยาแคปซูล)

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

2021

โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาประสะจันทน์แดง (ยาผง, ยาแคปซูล)

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

2019

จัดทำข้อมูลวิจัยมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรด้านเคมีฟิสิกส์ของกระวาน ลูกจันทน์ แห้วหมู ดอกจันทน์ แฝกหอม เปราะหอม

ทวีศักดิ์ ระวิวรรณ กุสุมา สุดารัตน์

2019

โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาธาตุบรรจบ (ยาผง/แคปซูล)

สุดารัตน์ ระวิวรรณ กุสุมา ทวีศักดิ์

2018

โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาธาตุอบเชย (ยาน้ำ)

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล ดร.กุสุมา จิตแสง

2020

โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาประสะเปราะใหญ่ (ยาผง, ยาแคปซูล)

ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ กุสุมา จิตแสง ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล สุดารัตน์ หอมหวล

2018

จัดทำข้อมูลวิจัยมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรด้านเภสัชเวทและ พฤกษศาสตร์ของกระวาน ลูกจันทน์ แห้วหมู ดอกจันทน์ แฝกหอม เปราะหอม

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล ดร.กุสุมา จิตแสง

2018

โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาประสะกะเพรา (ยาผง, ยาแคปซูล)

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล ดร.กุสุมา จิตแสง

2017

โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาหอมเทพจิตร (ยาผง)

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูลผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวลดร.กุสุมา จิตแสง Contact CVผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

2017

การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบและพอลิแซคคาไรด์จากใบชุมเห็ดเลในประเทศไทย

สมจินตนา ทวีพานิชย์ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

2016

การพัฒนาชุดตรวจสอบสารไมโรเอสทรอลในกวาวเครือขาวโดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดี

วราภรณ์ ภูตะลุนทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูลธฤตา กิติศรีปัญญา

2016

การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพขององค์ประกอบทางเคมีจากบีปลากั้ง

สมจินตนา ทวีพานิชย์ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

2016

การเตรียมสารสกัดจากถั่งเช่าสีทอง (Cordyceps militaris) ให้อยู่ในรูปผงแห้งโดยวิธีการทำแห้งแบบเยือกแข็ง

ผศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อน ผศ.ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  จึงวัฒนตระกูล

2016

Outcome evaluation of the Doctor of Pharmacy program in Thailand

2021

ความไวของยาต้านเชื้อราของยีสต์แคนดิดาที่แยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์

นาย ประสิทธิชัย พูลผล นาง ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา

2021

Study of the pharmacological activity of wax apple (Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L.M. Perry) extract for the prevention and treatment of diabetes and diabetic nephropathy

Fundamental Fund

Nipaporn Muangchan, Kanchana Suksri, Buncha Yingngam

2020

ผลิตภัณฑ์กระตุ้นผมงอกที่มีส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรที่บรรจุในอนุภาคนาโน

วันดี รังสีวิจิตรประภา

2008

การพัฒนาเครื่องสำอางบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากถั่วเหลืองโดยนาโนเทคโนโลยี

ภญ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ภก. ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต ภญ. ผศ.ดร. จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ ภญ.ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

2006

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

2020

การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากผลชมพู่ทับทิมจันทร์ในการป้องกันโรคเบาหวาน โดยลดการสะสมของอะไมลอยด์เพปไทด์และป้องกันการตายของเซลล์ตับอ่อนชนิดเบต้าแบบอะพอพโทซิส

ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์ รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม นางสาวกาญจนา สุขศรี

2020

โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์โปรตีนจากแมลงในการเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกใหม่สำหรับการบริโภค เพื่อความเป็นเลิศและยั่งยืน (เกษตรนวัตกรรม)

2020

ลักษณะอาการและโรคของผู้สูงอายุที่มารับการรักษา ณ คลินิกแพทย์ทางเลือกโฮมีโอพาธีย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์, รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์, ภก.ชัยสิทธิ์ สุนทรา

2020

การพัฒนาแอพพลิเคชัน “ยาอะไร” (Ya-A-Rai) สำหรับการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลที่มีจำหน่ายในประเทศไทยด้วยตนเอง เพื่อความปลอดภัยด้านยาแก่ประชาชน

2020

ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปีงบป

1.รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ 2.ผศ.ดร.จีริสุดา คำสีเขียว3.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา4.รศ.ดร.สัมมนา มูลสาร

2021

Development of process and model formulation of anti scar product

Innovation and Technology Assistance Program (ITAP)

Duangjit S.

2020

Study of the pharmacological activity of wax apple (Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L.M. Perry) extract in the prevention of diabetes by decreasing islet amyloid peptide aggregation and protection of pancreatic β-cell apoptosis

Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University

Nipaporn Muangchan, Kanchana Suksri, Buncha Yingngam

2020

Alteration of appetite and satiety hormones in subjects treated with germinated brown rice

Fundamental Funds

Nipaporn Muangchan, Saimai Chatree, Kanchana Suksri

2020

Waterless pets bath and shampoo

Science Park Ubon Ratchathani University

Duangjit S.

2020

The study of Tyrosinase inhibition of Cratoxylum formosum (Jack) Dyer in Zebrafish Embryo as an Animal Model for Screening Hyperpigmentation Agent in Skin

New research funding

Phubed Nilatawong Nitima Suttipanta

2019

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์ , ผศ.ทวนธน บุญลือ

2020

Saicin Gel: low-irritation chili extract pain killer gel

National Innovation Agency (NIA)

Duangjit S., Rasikul T., Samseethong T, Sritananuwat P.

2016

การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง

อุไรวรรณ  อกนิตย์,  ประสิทธิชัย พูลผล, นิติ วรรณทอง, กรกนก สรรพากร, ภารวี ละอองทอง

2017

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทวนธน บุญลือ , อุไรวรรณ อกนิตย์, ประสิทธิชัย พูลผล

2017

Pain Relieving Patches containing Cassumunar Ginger Essential Oil

Division of Research Promotion, Academic Service and Preservation of Local Arts & Culture, Ubon Ratchathani University, Thailand

Yingngam B

2018

Powdered Instant Drink containing Sesame Oil

UBU SPARK

Yingngam B

2019

Production of the Refreshing Spray containing Menthol-loaded Nanocapsules by Precipitation Method combined with Box-Behnken Design and Multivariate Statistical Analysis

Division of Research Promotion, Academic Service and Preservation of Local Arts & Culture, Ubon Ratchathani University, Thailand

Yingngam B

2018

Development of Production System of Centella asiatica (L.) Urb. and Its Health Products for Improving the Quality of Life

National Research Council of Thailand (grant number 16330)

Yingngam B

2018

Development of Topical Products containing Centella asiatica (L.) Urb. Extract for Delaying the Premature Ejaculation and Improving the Male Sexual Performance

National Research Council of Thailand (grant number 16340)

Yingngam B

2012

PRODUCTION OF Cratoxylum formosum (Jack) Dyer EXTRACT USING CENTRAL COMPOSITE DESIGN-BASED RESPONSE SURFACE METHODOLOGY

Division of Research Promotion, Academic Service and Preservation of Local Arts & Culture, Ubon Ratchathani University, Thailand (grant number 71762)

Yingngam B

2018

โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาธาตุบรรจบ (ยาผง/แคปซูล)

สุดารัตน์ ระวิวรรณ กุสุมา ทวีศักดิ์

2019

จัดทำข้อมูลวิจัยมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรด้านเคมีฟิสิกส์ของกระวาน ลูกจันทน์ แห้วหมู ดอกจันทน์ แฝกหอม เปราะหอม

ทวีศักดิ์ ระวิวรรณ กุสุมา สุดารัตน์

2018

โครงการสำรวจและเก็บรวบรวมสมุนไพรหายากในตำรับยาไทย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้แห้งอ้างอิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

2017

โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชื่อมโยงองค์ความรู้ตำรับยาแผนไทยที่ใช้ในโรงพยาบาลกับข้อมูลวิจัยเชิงวิชาการ

2017

โครงการสำรวจและเก็บรวบรวมสมุนไพรหายากในตำรับยาไทย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้แห้งอ้างอิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2018

จัดทำข้อมูลวิจัยมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรด้านเภสัชเวทและ พฤกษศาสตร์ของกระวาน ลูกจันทน์ แห้วหมู ดอกจันทน์ แฝกหอม เปราะหอม

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล ดร.กุสุมา จิตแสง

2018

โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาประสะกะเพรา (ยาผง, ยาแคปซูล)

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล ดร.กุสุมา จิตแสง

2018

โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาธาตุอบเชย (ยาน้ำ)

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล ดร.กุสุมา จิตแสง

2017

โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาหอมเทพจิตร (ยาผง)

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูลผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวลดร.กุสุมา จิตแสง Contact CVผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

2016

การสำรวจและศึกษาพืชสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานีที่มีฤทธิ์ป้องกันเซลล์สมองเสื่อม

สุดารัตน์ หอมหวล

2017

โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาหอมเทพจิตร-วัตถุดิบ

2016

พิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้a

2017

การจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย : ตำรับยาประสะไพล (ยาแคปซูล/ยาผง)

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  จึงวัฒนตระกูลรศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวลอ.ดร.กุสุมา จิตแสงอ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม

2015

การสำรวจและศึกษาพืชสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานีที่มีฤทธิ์ยับยั้งไวรัสไข้หวัดใหญ่

2015

พิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ ปีงบประมาณ 2559

2012

โครงการจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้อ้างอิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่คิดภาระงานเทียบเท่างานวิจัย)

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

2012

การจัดทำพิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ (2)

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

2011

การจัดทำมาตรฐานตำรับยาสมุนไพร UBU Specification series2 ตำรับยาเหลืองปิดสมุทร (โครงทำนุฯที่คิดภาระงานเทียบเท่างานวิจัย)

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

2011

โครงการจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรไทยเขตอีสานใต้2(โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่คิดภาระงานเทียบเท่างานวิจัย)

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

2015

พิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้(3)

2013

การจัดทำสวนสมุนไพรรอบเรือนอีสานต้นแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2013

การจัดทำสวนสมุนไพรรอบเรือนอีสานต้นแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2013

ฐานข้อมูลพรรณไม้อ้างอิงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2013

พิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้(2)

2012

พิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ (2)

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

2012

โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้งและเครื่องยาไทยอีสาน

<p> </p>

2012

โครงจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ (1)

ไม่มี

2012

ฐานข้อมูลพรรณไม้อ้างอิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

2012

โครงการจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรไทยเขตอีสานใต้2

ไม่มี

2011

การจัดทำคู่มือเพื่อการศึกษาสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ด้วยตนเอง เล่ม 2

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

2011

โครงการจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ 2

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

2011

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานเรื่อง คู่มือการศึกษาสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ด้วยตนเอง เล่ม 2

สุดารัตน์ หอมหวล

2011

โครงการจัดทำมาตรฐานสมุไพร UBU Specification Series 2 ตำรับยาเหลืองปิดสมุทร

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

2011

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำนมราชสีห์

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

2010

การสกัด แยกบริสุทธิ์ และศึกษาความคงตัวทางเคมีของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านไทยเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย

ผศ.ดร. จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ ดร. ลักษณา เจริญใจ ผศ.ดร. สุดารัตน์ หอมหวล

2010

การศึกษาทางเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำนมราชสีห์

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

2009

การศึกษาทางเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำนมราชสีห์

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

2007

ฤทธิ์ฆ่าแมลงของพืชพิษจากประเทศไทย และลาว ต่อเพลี้ยอ่อนถั่ว

2010

การจัดทำมาตรฐานตำรับยาสมุนไพร UBU Specification series 1 ตำรับยาแก้ไข้จันทน์ลีลา (โครงทำนุฯที่คิดภาระงานเทียบเท่างานวิจัย)

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

2009

Standardization of medicinal plant for Thai herbal Pharmacopoeia

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

2009

การศึกษาทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำนมราชสีห์

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

2009

การสกัดและแยกบริสุทธิ์สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ และศึกษาความคงตัวทางเคมี สารสกัดจากธรรมชาติกลุ่มไฟโตเอสโตรเจน และกลุ่มที่มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือด เพื่อลดอาการผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่

ดร. ลักษณา เจริญใจ ผศ.ดร. สุดารัตน์ หอมหวล

2009

การสกัดแยกบริสุทธิ์และศึกษาความคงตัวของสารสกัดสมุนไพร เพื่อรักษาอาการผมร่วง และเร่งการงอกของผมใหม่

ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

2009

Professional Information Leaflet Translation

Dr.Sudarat Homhual

2008

การสกัด แยกบริสุทธิ์ และศึกษาความคงตัวทางเคมีของ สารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านไทย เพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย

ลักษณา เจริญใจ สุดารัตน์ หอมหวล จารุวรรณ ธนวิรุฬห์

2009

Standardization of medicinal plant for Thai herbal Pharmacopoeia

Dr.sudarat Homhual

2019

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อการป้องกันการทำลายเซลล์ประสาทจากสาร สกัดผักชี

ทุนนักวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเพื่อสังคมสูงวัย.

พรทิพย์ ไววุฒิ

2017

ผลของสารสำคัญจากหยีน้ำต่อการเจริญเติบโต การเคลื่อนที่ และ การบุกรุกเซลล์ข้างเคียงของเซลล์มะเร็ง.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

พรทิพย์ ไววุฒิ กัลยา แสงฉวี

2015

ฤทธิ์ของสารสกัดจากผลทุเรียนต่อภาวะความจำบกพร่อง

,

2015

การเก็บข้อมูลสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

พรทิพย์

2015

การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากไข่น้ำต่อการป้องกันภาวะความจำเสื่อม

'

2014

ผลกระตุ้นของสารสำคัญจากส่องฟ้าต่อการเหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งลำไส้ด้วยเทล

ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ

2013

ฤทธิ์ของสารสกัดจากผลส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม พันธุ์ทองดี และพันธุ์ขาวน้ำผึ้งต่อภาวะความจำบกพร่องและความซึมเศร้า

ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต, ดร.จันทนา บุญยะรัตน์, รศ.ดร.สุภาวดี ดาวดี, ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ

2013

การศึกษาฤทธิ์ต่อภาวะความจำบกพร่อง ภาวะซึมเศร้าของผลมะปรางและหมากเม่า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

รศ.ดร.สุภาวดี ดาวดี, ดร.จันทนา บุญยะรัตน์, ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต, ดร.ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกลุ, ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ

2014

การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารผ่านสื่อการสอนออนไลน์

นางสาวพรทิพย์ ไววุฒิ นางสาวสุชาดา ชัยวิวัฒน์ตระกูล

2019

ประสิทธิผลและความพึงพอใจต่อโปรแกรมการเลิกบุหรี่โดยเภสัชกรในร้านยา

smokefreepharma

ประสิทธิชัย พูลผล ทวนธน       บุญลือ ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา

2019

Effect of riceberry brown rice on plasma ghrelin levels in Thai healthy volunteers.

Ubon Ratchathani University

์Nipaporn Muangchan Suparat Chanluang Kanitsat Panyasai Napatsorn Suatrong

2019

Role of duplex liposomes based dual antioxidant for drug delivery and targeting for treatment of cancer

The Thailand Research Fund (TRF)

Sureewan Duangjit, Tanasait Ngawhirunpat

2018

Development of rice bran oil loaded nano-vesicle formulation for nanotechnology cosmetics: Scale up for commercial production

National Research Council of Thailand (NRCT)

Sureewan Duangjit, Sureewan Bumrungthai, Tanasait Ngawhirunpat, Warisada Silo-on

2018

Complementary Rice in Development and High Value Added for Organic Agriculture Cooperative Ltd. Ubon Ratchathani Province to Commercialization: Food, Drug and Nanotechnology cosmetics

National Research Council of Thailand (NRCT)

Sureewan Duangjit, Ekasit Onsaard, Wiriya Promkong, Jintana Napaporn

2018

Innovative nanostructured materials for drugs delivery and alternative products

The Thailand Research Fund (TRF)

Sureewan Duangjit, Tanasait Ngawhirunpat, Sureewan Bumrungthai, Phaijit Sritananuwat, Tipada Samseethong

2010

การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้เวชสำอางจากสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านไทยโดยกักเก็บในอนุภาคขนาดนาโนเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

2010

ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

2010

การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของ Subunit vaccine E2 ของโรคอหิวาต์สุกรที่ใช้ระบบนำส่งผ่านทางจมูก

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ดร.นนทกรณ์ อุรุโสภณ ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์

2010

การวิจัย และพัฒนาเพื่อให้ได้เวชสำอางจากสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านไทย โดยกักเก็บในอนุภาคขนาดนาโน เพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

2015

การศึกษาคุณสมบัติการเป็นโปรไบโอติกของแบคทีเรียกรดแลคติคที่แยกจากอาหารหมักดอง

ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา  ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา  ผศ.ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมา 

2010

การทดสอบฤทธิ์จากผลการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของ Subunit vaccine E2 ของโรคอหิวาต์สุกรที่ใช้ระบบนำส่งผ่านจมูกในสุกร

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

2010

ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับการกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

2007

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกจากถั่วเหลือง และโปรไบโอติกเพื่อต้านการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร

2006

ฤทธิ์ต้านจุลชีพของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทนบางชนิด

xxx

2006

ฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกันของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบางชนิด

2006

การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบางชนิดและพัฒนาให้ได้ตำรับอาหารเสริมสุขภาพ เวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง

2009

ฤทธิ์ชีวภาพของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นเวชสำอางรักษาอาการผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่

ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

2009

ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับการกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

2009

การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของ Subunit vaccine E2 ของโรคอหิวาต์สุกรที่ใช้ระบบนำส่งผ่านทางจมูก

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา นสพ.ดร.นนทกรณ์ อุระโสภณ

2009

การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้เวชสำอางจากสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านไทยโดยกักเก็บในอนุภาคขนาดนาโนเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ศ.ดร.อรัญญา มโนสร้อย ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ดร.ลักษณา เจริญใจ

2008

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกจากถั่วเหลืองและโปรไบโอติกเพื่อต้านการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต

2009

กาพัฒนารูปแบบการกักเก็บอนุภาคขนาดนาโนของเชื้อจุลินทรีย์ probiotics ในรูปของ microencapsulation

ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

2008

ฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นเวชสำอางรักษาอาการผมร่วง และเร่งการงอกของผมใหม่

เพียงเพ็ญ ธิโสดา ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

2008

ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับการกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา

2006

งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในเขตลุ่มแม่น้ำโขง

ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ผศ.ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปรีชา อ.ธนวดี ปรีเปรม อ.นุตติยา วีระวัธนชัย พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ อ.ชุติกาญจน์ พิลาศรี

2008

การพัฒนาระบบนำส่งทางจมูกของสับยูนิตวัคซีนอีทูเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์ในสุกร

ภญ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ภญ.ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา นสพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์

2008

การพัฒนาเครื่องสำอางบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากถั่วเหลืองโดยนาโนเทคโนโลยี

ภญ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ภก. ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต ภญ. ผศ.ดร. จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ ภญ.ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

2008

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและเครื่องสำอางที่มี

ภญ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

2016

การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อัลฟาอะไมเลสและแอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดเห็ดไคล

นายภูเบศร์ นิลาทะวงศ์ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลืองรศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์นายกฤษฎา วิเศษดีนางสาวกิ่งดาว โนนพิลา

2016

การศึกษาปริมาณสารสำคัญ สารพิษ และองค์ประกอบทางอาหารของพืชสมุนไพรหมามุ่ยอินเดีย (Mucuna pruriens) ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

2007

การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเสี้ยวแดงและการป้องกันการทำงานผิดปกติของไตและหลอดเลือดในหนูเบาหวาน

2005

การศึกษาฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และต้านการอักเสบ-ปวดของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb.

2005

การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการหายของแผลของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb.

2007

การศึกษาฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดและฤทธิ์ปกป้องการทำงานของหลอดเลือดและไตของสารสกัดว่านหมาว้อในหนูเบาหวาน

2004

การทดสอบพิษเฉียบพลันและกึ่งเรื้อรังของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านที่มีฤทธิ์เอสโตรเจน

2005

การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการหายของแผลของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb

2014

การศึกษาปริมาณสารเบต้ากลูแคน โปรตีน และเส้นใยในเห็ดป่าที่ใช้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี

2006

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

2018

Effect of riceberry brown rice compared to white rice on gastric emptying rate, postprandial plasma glucose, plasma insulin, glucagon-like peptide-1 and glucose-dependent insulinotropic polypeptide in Thai healthy subjects

Siriraj Research Development Fund, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

Reawika Chaikomin, Nipaporn Muangchan, Benjapa Khiewvan, Kitchaya Pongwattanapakin, Traiphop Dokmai

2017

การพัฒนาแผ่นฟิล์มละลายในช่องปากของยาไดโคลฟีแนค โซเดียม

รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน สัดส่วน 50% ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ สัดส่วน 30%ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ สัดส่วน 10%ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ สัดส่วน 10%

2016

การศึกษาความคงตัวของยาเมโทรนิดาโซลในยาเตรียมเฉพาะคราว รูปแบบยาน้ำแขวนตะกอน

นางสาวชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์นางสาววริษฎา ศิลาอ่อนนางสาวอุษณา พัวเพิ่มพูลศิรินายสาโรช อ่อนละออ

2016

Outcome evaluation of the Doctor of Pharmacy program in Thailand

2014

การพัฒนาผลิตภัณฑ์บัวบกเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

วริษฎา  ศิลาอ่อนอุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริชลลัดดา  พิชญาจิตติพงษ์

2017

Development of capsaicin-loaded nanocarriers for pain management in elderly population: Microemulsions vs solid lipid nanoparticles

Ubon Ratchathani University

Sureewan Duangjit Tanasait Ngawhirunpat Sureewan Bumrungthai Ponwanit Charoenputthakun

2005

การสกัดและแยกบริสุทธิ์สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของไอโซฟลาโวนในถั่วเหลือง

ผศ.ดร. จารุวรรณ ธนวิรุฬห์

2008

การสกัด แยกบริสุทธิ์ และศึกษาความคงตัวทางเคมีของ สารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านไทย เพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย

ลักษณา เจริญใจ สุดารัตน์ หอมหวล จารุวรรณ ธนวิรุฬห์

2008

การพัฒนาตำรับเวชสำอางสำหรับป้องกันผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่โดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ

ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา

2018

Pilot scale production of germinated brown rice (GABA-rice) by co-cultivating with Lactobacillus strains

Ubon Ratchathani University

B Sethabouppha N Suttipan

2009

Effect of Pueraria mirifica crude extracts on P450 enzyme activity in vitro

Faculty of Pharmaceutical Sciences Ubon Ratchathani University

B Sethabouppha S Suwannakul

2009

Effect of Andrographis paniculata crude extracts on P450 in vitro

Ubon Ratchathani University

B Sethabouppha S Suwannakul

2012

Effect of 5 Thai herbs extracts on P450 enzyme activity in vitro (cont.)

Office of Higher Education Ministry of Education Thailand

B Sethabouppha S Suwannakul

2011

Effect of 5 Thai herbs extracts on P450 enzyme activity in vitro

Office of Higher Education Ministry of Education Thailand

B Sethabouppha S Suwannakul

2008

The Development of Ginger Capsules Specification for Thai Herbal Pharmacopoeia

Thai Government

W Saohin, L Charoenchai, P Boonchoong, Z Jeungmunkong, B Sethabouppha

2007

The development of ginger capsules specification for Thai Herbal Pharmacopoeia

Thai Government

W Saohin L Charoenchai P Boonchoong Z Jeungmunkong B Sethabouppha

1996

The Nutrition and Drug Knowledge of High School Students in Ubon Ratchathani Province 1996

Thai Government

B Sripanidkulchai, S Khamdang, B Sethabouppha, N Werawattanachai, T Chiravuth, C Prasitpuriprecha, S Sinchaisuk

2013

การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านยากับเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส์เพื่อป้องกันปัญหาที่เกี่ยวกับยา ส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ป่วยการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

แสวง วัชระธนกิจ

2011

การทบทวนอย่างเป็นระบบของงานวิจัยด้านเภสัชกรรมชุมชน

เฉลิมศรี ภุมมางกูร, ปิยวัฒน์ ประภูชะกา, พยอม สุขเอนกนันท์, จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์, หนึ่งฤทัย สุกใส, แสวง วัชระธนกิจ, พีรยา สมสะอาดและวราวุธ เสริมสินศิริ

2010

Rasch Analysis of Statistics Test Items

ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ

2015

การศึกษาความสัมพันธ์ของเซลล์ภูมิคุ้มกัน ชนิด macrophage ต่อความรุนแรงของเซลล์เนื้องอกในสมอง

2015

ผลของ Hydroxychavicol สารสกัดจากใบพลูต่อความสามารถในการบุกรุกของเซลล์เนื้องอกสมองร้ายแรง ชนิด glioblastoma multiforme (GMB)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาจารีย์ ทองงอก อ.ดร. กุสุมา จิตแสงอ.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์    

2016

การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากต้นติ้วเกลี้ยงและติ้ว

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูลดร.กุสุมา จิตแสง

2017

การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบและพอลิแซคคาไรด์จากใบชุมเห็ดเลในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สมจินตนา ทวีพานิชย์, ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

2015

Develop a local analgesic spray from effective medicinal herb in Genus Cleome

by the Thailand Institute of Scientific and Technological research

Puapermpoonsiri, U., Kumlung, T., Sila-On, W.

2014

Development of health promotion tablets from medicinal plants to reduce the risk of Gouts

by the Thailand Institute of Scientific and Technological research

Puapermpoonsiri, U., Kumlung, T., Sila-On, W.

2012

Preparation of hydrogel from cross-linked natural rubber latex and starch for chronic wound healing

by the Thailand Research Fund

Puapermpoonsiri , U., Sila-on, W., Vudjung, C.,

2017

Determination of the marker diarylheptanoid phytoestrogens in Curcuma comosa Roxb. rhizomes and selected herbal medicinal products by HPLC-DAD

The ASEAN-European Academic University Network (ASEA-UNINET) 2017, Austria

Yingngam B, Brantner AH

2016

ผลของ Hydroxychavicol สารสกัดจากใบพลูต่อความสามารถในการบุกรุกของเซลล์เนื้องอกสมองร้ายแรง ชนิด glioblastoma multiforme (GBM)

National research council of Thailand

ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก, อ.ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์

2013

ฤทธิ์ป้องกันและยับยั้งการเพิ่มจํานวนของเซลล์มะเร็งสมอง SK-N-SH ของสารสกัด Hydroxychavicol จากใบพลู

สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก, ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง

2013

ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญและความเป็นพิษต่อเซลล์เนื้องอกสมองของ Proteasome inhibitor และ Autophagy inhibitor โดยผ่าน Notch signaling pathway (MRG5580054))

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก, ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง, ศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย

2016

ความล้มเหลวของนโยบายการแก้ปัญหาเภสัชกรแขวนป้ายที่ร้านขายยา

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล

2016

การศึกษาย้อนหลังการได้รับยาที่มีแนวโน้มความไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ Beers 2015 และเกณฑ์ START/STOPP

อ. ฑิภาดา สามสีทอง ดร. ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภารศ.ดร. ธีราพร ชนะกิจนายแพทย์อาคม อารยาวิชานนท์

2015

Modelling and Stability Study of the Anthocyanin-Rich Maoberry Fruit Extract in the Fast Dissolving Spray Dried Microparticles

The ASEAN European Academic University Network (ASEA-UNINET) 2015, Austria

Yingngam B, Brantner AH

2013

Ultrasound-assisted extraction of phenolic compounds from Cratoxylum formosum using central composite design and evaluation of its protective ability against H2O2-induced cell death

The Ernst-Mach-Stipendien 2013/2014 (Grant No. ICM-2013-04533), Austria

Yingngam B, Brantner AH

2012

สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส และต้านอนุมูลอิสระ จากช้าพลู

2012

การศึกษาฤทธิ์ระงับปวดของสารสกัดหอมแดง

2011

การศึกษาฤทธิ์ระงับปวดของสารสกัดหอมแดง

ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย ผศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

2010

สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส และต้านอนุมูลอิสระ จากช้าพลู

ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์นุตติยา วีระวัธนชัย

2011

สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส และต้านอนุมูลอิสระ จากช้าพลู

ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ นุตติยา วีระวัธนชัย

2010

สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส และต้านอนุมูลอิสระจากชะพลู

นางสาวระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ นางสาวนุตติยา วีระวัธนชัย

2010

การศึกษาฤทธิ์ระงับปวดของสารสกัดหอมแดง

นุตติยา วีระวัธนชัย ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

2010

การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ลดการสร้างเม็ดสีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากกระดังงา จีน

นุตติยา วีระวัธนชัย ผศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

2010

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดการสร้างเม็ดสีของสารจากพอก

นุตติยา วีระวัธนชัย ผศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

2009

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดการสร้างเม็ดสีของสารจากพอก

ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย ผศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

2009

การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ลดการสร้างเม็ดสีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากกระดังงาจีน

ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย ผศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

2008

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดการสร้างเม็ดสีของสารจากพอก

นุตติยา วีระวัธนชัย ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

2008

การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ลดการสร้างเม็ดสีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากกระดังงาจีน

นุตติยา วีระวัธนชัย ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

2006

งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในเขตลุ่มแม่น้ำโขง

ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ผศ.ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปรีชา อ.ธนวดี ปรีเปรม อ.นุตติยา วีระวัธนชัย พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ อ.ชุติกาญจน์ พิลาศรี

2015

การศึกษาโครงการนำร่องการปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับระดับการทำงานของไต บนหอผู้ป่วยอายุรกรรม

อ.ภญ.อุไรวรรณ อกนิตย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภก.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภก.ปริญญา           วงศ์ภักดี         โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ภญ.กรวรรณ          ผุดผ่อง           โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ภก.ธิติ                 ทุมเสน           โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ภญ.พัชรี กาญจนวัฒน์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

2015

การศึกษาการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่องที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์ ย้อนหลัง 1 ปี

อ.ภญ.อุไรวรรณ อกนิตย์  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภก.ดร.ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภก.ปริญญา วงศ์ภักดี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ภก.ธิติ ทุมเสน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ภญ.กรวรรณ  ผุดผ่อง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

2017

Development of alcohol-free microemulsion for transfollicular delivery of finasteride: optimization and characterization

National Research Council of Thailand (NRCT)

Tanasait Ngawhirunpat, Sureewan Duangjit

2016

Application of response surface method for optimization of novel curcumin-loaded liposome for transdermal delivery and prediction of its stability

The Royal Golden Jubilee PhD Programme (Advanced RGJ)

Sureewan Duangjit, Tanasait Ngawhirunpat

2016

A study of alpha-amylase and alpha-glucosidase inhibitory activity of Russula spp. extracts

Faculty of Pharmaceutical Sciences , Ubon Ratchathani university

Phubed Nilatawong Asst.Prof.Dr.Suparat Chanluang Assoc.Prof.Dr.Rawiwun Kaewamatawong

2013

ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางสาวสุวรรณา ภัทรเบญจพลนางสาวทัดตา ศรีบุญเรืองนายณรงค์ชัย  จักษุพานางวรรณา พุ่มพฤกษา           

2013

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามวิธีการรับเข้า

2013

การพัฒนาเว็บไซต์พิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูล ในประเทศไทย

สำนักงาน

1. ดร.จินตนา นภาพร 2. อ.ณรงค์ชัย จักษุพา 3. อ.ศิศิรา ดอนสมัคร 4. ผศ.ธีราพร ชนะกิจ 5. ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล 6. นายนรเศรษฐ์ ทองคำ 

2015

การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการห่อหุ้มเซลล์แบคทีเรียโปรไบโอติกเพื่อเป็นหัวเชื้อในการผลิตโยเกิร์ต

ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา  รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภาผศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา 

2015

การศึกษาคุณสมบัติการเป็นโปรไบโอติกของแบคทีเรียกรดแลคติคที่แยกจากอาหารหมักดอง

ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา  ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา  ผศ.ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมา 

2013

การตรวจสอบการสร้างเอนไซม์คาร์บาพีนีเมส และยีนดื้อยาในเชื้อแบคทีเรีย Acinetobecter baumannii ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะกลุ่มคาร์บาพีเนม

ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมาผศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา

2012

การคัดเลือกสายพันธุ์ไบฟิโดแบคทีเรียเพื่อใช้ในการผลิตนมหมัก

ผศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมาผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชาดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา

2010

การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่สร้างกรดซักซินิกจากกระเพาะอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง

ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา ผศ.ดร.สุนทร กาญจนเทวี

2008

Expression and characterization of hydrophobin NRH1 from the entomopathogenic fungus, Nomuraea rileyi

ศิริมา สุวรรณกูฏ

2009

Genotypic analysis of antibiotic resistant Acinetobacter baumannii isolated from patients in Sappasitthiprasong hospital using

ศิริมา สุวรรณกูฏ

2015

Optimization of capsaicin extract loaded in novel colloidal carriers: liposomes, microemulsions, solid lipid nanoparticles for transdermal delivery enhancement

Silpakorn University Research and Development Institute

Tanasait Ngawhirunpat, Praneet Opanasopit, Sureewan Duangjit

2016

Role of terpenes on formulation optimization of liposomes for transdermal delivery of lipophilic drug using response surface method

The Thailand Research Fund (TRF)

Sureewan Duangjit, Tanasait Ngawhirunpat

2014

Characterization, skin permeation of liposomes incorporated hydrophilic or lipophilic compound for transdermal drug delivery system : optimization by computer program

Thailand Research Fund (TRF)

Tanasait Ngawhirunpat, Sureewan Duangjit

2015

Optimal formulation and characterization of nanocarrier gel for transdermal delivery of capsaicin: In vitro skin permeation study

Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani Universty

Sureewan Duangjit, Tanasait Ngawhirunpat

2015

การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากมะหาด

ดร. กุสุมา จิตแสงผศ.ดร. ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

2015

การผลิตสารต้านทานแบบโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อสาร กลุ่มแคนทีน-6-โอน แอลคาลอยด์ และควาสสินอยด์เพื่อการควบคุมคุณภาพสมุนไพรปลาไหลเผือก

ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูลรศ.ดร. วราภรณ์ ภูตะลุน

2014

การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพและการเพิ่มศักยภาพในการผลิตสารทุติยภูมิของเซลล์เพาะเลี้ยงและราเอนโดไฟท์ที่ได้จากต้นหม่อน

วราภรณ์ ภูตะลุนบุญชู ศรีตุลารักษ์ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูลนาฏศจี นวลแก้ว

2014

การคัดกรองหาเชื้อราเอนโดไฟต์ที่สร้างสารต้านมะเร็งจากพืชสมุนไพรปลาไหลเผือก

ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล          ดร. กุสุมา จิตแสง

2015

การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารทุติยภูมิจากราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากต้นปลาไหลเผือกและปลาไหลเผือกเล็ก

ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูลดร. กุสุมา จิตแสง

2015

พัฒนาสารสกัดผงเห็ดหลินจือเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ

ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล นายทรงพร จึงมั่นคง

2011

การผลิตสารต้านทานแบบโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเอเชียติโคไซด์เพื่อการควบคุมคุณภาพบัวบก

ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

2010

ไม โรเอสทรอลในรากลอยเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาว Pueraria candollei var. mirifica และศักยภาพของไมโรเอสทรอลต่อฤทธิ์ทางชีวภาพและสมรรถนะข

วราภรณ์ ภูตะลุน, ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล, กนกวรรณ จารุกำจร, เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์

2010

การผลิตสารไมโรเอสทรอลในรากลอยเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาว

วราภรณ์ ภูตะลุน, ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

2009

โครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์

2008

การผลิตสารเซนโนไซด์เอและบีจากเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงคูน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

2009

ไอโซฟลาโวนอยด์ในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาวและผลของเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงต่อสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450

วราภรณ์ ภูตะลุน กนกวรรณ จารุกำจร ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

2010

Development sites identified in pills and capsules.

Food and Drug Administration

Jintana Napaporn, Narongchai Chaksupa, Sisira Donsamak, Teeraporn Chanakit, Thitidaj Luetrakul, Noraset Tongcom