หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

                 เอกสารประกอบการฝึกอบรม

1. รายละเอียดโครงการ และเอกสารขออนุมัติเข้าฝึกอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา

2. หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตร

3. ประกาศสภาเภสัชกรรมที่รับรองหลักสูตร

4. การรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม

                  เอกสารสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม

1. ระบบรายงานผลการฝึกอบรมระยะสั้น

2. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น ที่วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทยออกประกาศรับรอง

3. ตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE)

          3.1 ประกาศสภาเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้อง 

                  ขั้นตอนการขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม

1. ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 17/2565 เรื่อง แนวทางการออกใบประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม