หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาจิตเวช

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาจิตเวช 

                 เอกสารประกอบการฝึกอบรม

1. รายละเอียดโครงการ และเอกสารขออนุมัติเข้าฝึกอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา

2. หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตร

3. ประกาศสภาเภสัชกรรมที่รับรองหลักสูตร

4. การรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม

                  เอกสารสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม

1. ระบบรายงานผลการฝึกอบรมระยะสั้น

2. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น ที่วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทยออกประกาศรับรอง

3. ตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE)

          3.1 ประกาศสภาเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้อง 

                  ขั้นตอนการขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม

1. ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 17/2565 เรื่อง แนวทางการออกใบประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม