สโมสรนักศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

 กิจกรรมรายปี

 สโมสรนักศึกษา