หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Pharmacy Program

 ชื่อปริญญาและสาขา

ภาษาไทย      ชื่อเต็ม :  เภสัชศาสตรบัณฑิต
                      ชื่อย่อ  :   ภ.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Doctor of Pharmacy
                       ชื่อย่อ  :  Pharm.D.

  วิชาเอก

1) สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care)
2) สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ (Industrial Pharmacy)

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคปกติ (เหมาจ่าย/ต่อภาคการศึกษา)  29,500.- บาท
ภาคโครงการพิเศษ  (เหมาจ่าย/ต่อภาคการศึกษา)  45,000.- บาท

  ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ที่มีคุณธรรม สามารถนำความรู้และทักษะการสื่อสารไปประกอบวิชาชีพด้านการดูแล การใช้ยา การผลิต และการพัฒนาเภสัชภัณฑ์  ตลอดจนผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นบัณฑิตผู้มีวัฒนธรรมในการเรียนรู้ การทำงาน และการดำรงชีวิตที่ดีงาม สร้างสรรค์สังคม ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

อาชีพที่เกี่ยวข้องด้านเภสัชกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชน อาทิ 
1)  เภสัชกรโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข
2)  เภสัชกรชุมชน (ร้านยา)
3)  เภสัชกรด้านการวิจัยและพัฒนายา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
4)  เภสัชกรด้านการผลิตยา
5)  เภสัชกรด้านการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพยา
6)  เภสัชกรด้านการผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
7)  เภสัชกรด้านการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
8)  เภสัชกรด้านการวิจัยทางคลินิก
9)  เภสัชกรด้านการขึ้นทะเบียนยา
10) เภสัชกรด้านการตลาดยา
11) เภสัชกรด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
12) เภสัชกรด้านการศึกษา (อาจารย์)
13) เภสัชกรด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรม 

  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 229 หน่วยกิต

  โครงสร้างหลักสูตร


  รายวิชาและคำอธิบายรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด) รายวิชาและคำอธิบายรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

  แผนการศึกษา


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด) แผนการศึกษา

  มคอ.2 เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด) มคอ.2 เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559