ข่าวกิจกรรม

ข่าวสารทั่วไป
รูปข่าว หัวข้อข่าว
phar_news_icon ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 กลุ่มงานปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ รับมอบโล่และป้ายรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการปลอดภัยในโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand # ESPReL)
1 เมษายน 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     91 ครั้ง
phar_news_icon คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้ารับโล่เกียรติคุณ “สถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2565” ของกลุ่มวิชาชีพเภสัช​ศาสตร์​ จากคณะอนุกรรมการส่งสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
6 มีนาคม 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     136 ครั้ง
phar_news_icon ขอแสดงความยินดีกับ นศ.ภ.ปณาลี ท้าวเพชร และ นศ.ภ.วริศรา อภิชาตวาณิช ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 PATIENT COUNSELING CONTEST ภาคภาษาอังกฤษ ในการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2566
1 มีนาคม 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     73 ครั้ง
phar_news_icon ขอแสดงความยินดีกับ นศ.ภ.ภัทรณิชา ดงอนนท์ และ นศ.ภ.ศิริขวัญ ถามะพันธ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 PATIENT COUNSELING CONTEST ภาคภาษาไทย ในการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2566
1 มีนาคม 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     40 ครั้ง
phar_news_icon ขอแสดงความยินดีกับ นศ.ภ.ปภังกร ดวนใหญ่ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566
1 มีนาคม 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     47 ครั้ง
phar_news_icon ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภญ.วรรณพร วัฒนะวงษ์ ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล "การนำเสนอผลงานวิชาการแบบ Poster Presentation ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ระดับบัณฑิตศึกษา/บุคคลทั่วไป"
28 กุมภาพันธ์ 2567     สุขุมา พวงมะลิ     4,483 ครั้ง
phar_news_icon ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจตุพร ประทุมเทศ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการแบบ Poster Presentation ระดับดีมาก
28 กุมภาพันธ์ 2567     สุขุมา พวงมะลิ     4,684 ครั้ง
phar_news_icon ผลการแข่งขันการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าและโปสเตอร์งานประชุมวิชาการระดับชาติ The 15th Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2024: Pharmacy Innovation: Transforming Healthcare for a Better Tomorrow
20 กุมภาพันธ์ 2567     ดารุณี นามห่อ     113 ครั้ง
phar_news_icon อ.ภก.พลพันธ์ ศิลปพิบูลย์ ได้รับรางวัลเหรียญกันเกราทอง บัณฑิตเกียรตินิยม ของคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
20 กุมภาพันธ์ 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     136 ครั้ง
phar_news_icon ขอแสดงความยินดีกับ มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล "รัตโนบล" ประเภทนิติบุคคล/องค์กร จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2566
7 กุมภาพันธ์ 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     83 ครั้ง