ข่าวกิจกรรม

นักศึกษา
รูปข่าว หัวข้อข่าว
phar_news_icon มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2566 จำนวน 60,000 บาท ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีั
30 พฤศจิกายน 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     111 ครั้ง
phar_news_icon ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุนฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์ ณ ต่างประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2567
29 พฤศจิกายน 2566     ดารุณี นามห่อ     166 ครั้ง
phar_news_icon รับสมัครนักศึกษาเพื่อสอบรับทุนฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์ ณ ต่างประเทศ
10 พฤศจิกายน 2566     ชลธิชา จำใบรัตน์     845 ครั้ง
phar_news_icon ขอแสดงความยินดีกับ นางจีริสุดา คำสีเขียว นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Q1
6 ตุลาคม 2566     สุขุมา พวงมะลิ     2,227 ครั้ง
phar_news_icon ขอเชิญรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา นางสาวสุธิดา ปาบุตร หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
4 ตุลาคม 2566     สุขุมา พวงมะลิ     1,758 ครั้ง
phar_news_icon ขอเชิญรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา นางสาวกนกพร ชมาฤกษ์ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
21 กันยายน 2566     สุขุมา พวงมะลิ     2,078 ครั้ง
phar_news_icon ตารางสอบปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2566
6 กันยายน 2566     นุชจรีย์ มณีจักร์     3,786 ครั้ง
phar_news_icon ขอเชิญรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา นางสาวอาวรณ์ แจ่มคีรี หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
21 สิงหาคม 2566     สุขุมา พวงมะลิ     3,577 ครั้ง
phar_news_icon ขอเชิญรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวรัชฎาพร พิสัยพันธุ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
18 สิงหาคม 2566     สุขุมา พวงมะลิ     5,095 ครั้ง
phar_news_icon การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา Exit Exam ประจำปีการศึกษา 2566
17 สิงหาคม 2566     ดารุณี นามห่อ     143 ครั้ง