ปฏิทินกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประชุมวิชาการ UBU pharmacy conference 2023 (UBPHAR 2023) : Integrated Pharmaceutical sciences to clinical practice ประจำปี 2566

phar_news_icon

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ website PharMOOC@UBU

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามแผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (service plan) และนโยบายทางสาธารณสุขของประเทศ มีความสำคัญในกระบวนการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและรักษาโรค สำหรับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ และโรคติดเชื้อในปัจจุบันมีการอุบัติใหม่และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว อาทิเช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นต้น ทำให้แนวทางการรักษาโรคมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based medicine)บุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงแนวทางการรักษาโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้น เภสัชกรซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการใช้ยาและเป็นหนึ่งในทีมสุขภาพมีหน้าที่ให้การบริบาลทางเภสัชกรรมจึงจำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดการปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีนั้นต้องอาศัยปัจจัยที่สำคัญหลายประการ แต่ปัจจัยหนึ่งที่ขาดเสียมิได้ คือความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับแนวทางการจัดการโรคและข้อมูลทางยาที่ทันสมัยทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมและการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านเภสัชศาสตร์ เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ตลอดจนให้การบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง ตามพันธกิจของคณะเภสัชศาสตร์

                  ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้กำหนดจัดประชุมวิชาการ UBU pharmacy conference 2023 (UBPHAR 2023) : Integrated Pharmaceutical sciences to clinical practice ประจำปี 2566 โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรมการบริบาลผู้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง แก่บุคลากรในวิชาชีพเภสัชกรรม เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานศิษย์เก่า บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ เพื่อให้เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ที่ทันสมัย มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และเป็นการเตรียมความพร้อมและยกระดับการให้บริการทางสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย