ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation ระดับ Bronze ประเภทสำนักงาน งานประชุมวิชาการ ศคภท. ครั้งที่ 16

phar_news_icon

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์  กลุ่มงานบริการการศึกษา ได้รับรางวัล "การนำเสนอผลงานวิชาการ Oral Presentation Award ระดับ Bronze ประภทสำนักงาน" ในผลงานเรื่อง การตรวจสอบและประเมินผลการเรียนตามเงื่อนไขเฉพาะของหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งานประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก


Share this Post: